Others

อาจารย์ปริญญา เปิดตัว “The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัล” หนังสือที่เสริมทักษะ-สร้างภูมิคุ้มกัน-รู้ทันกลลวง อ่านได้ทุกเพศทุกวัย

ในยุค Digital Risk หรือความเสี่ยงภัยดิจิทัล ผู้คนทั่วโลกอยู่ในวังวนของภัยที่มาจากการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันที่มักผูกติดอยู่กับ Smart Phone และ Social Media รวมถึงอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ

อาจารย์ ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงภัยดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้คนทุกเพศทุกวัย จึงได้จัดทำพ็อกเก็ตบุ๊คขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนมุมมองต่างๆ และแนวทางในการสร้างทักษะให้กับผู้อ่าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันกลลวงที่มาในรูปแบบต่างๆ และเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา

ที่ผ่านมาสังคมไทยอาจจะยังขาดการกระตุ้นการรับรู้ในด้านความเสี่ยงดิจิทัล ทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งต้องตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวงทางจิตใจให้คนเกิดความโลภ เกิดความกลัว และหลงเชื่อ ที่เรียกว่าการโจมตีทางจิตใจ ซึ่งแตกต่างจากภัยไซเบอร์ และความเสี่ยงไซเบอร์ (Cyber Risk) ซึ่งโจมตีไปที่ระบบสารสนเทศทำให้เครื่องติดไวรัส มัลแวร์ หรือ ถูกล้วงข้อมูล เป็นต้น
          อาจารย์ปริญญาได้เล็งเห็นถึงช่องโหว่ของการขาดทักษะและความไม่รู้เท่าทันภัยดิจิทัล จึงได้เขียนเป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านนี้ ตลอดจนให้คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค เพื่อให้เกิดความตื่นรู้ และ ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ  

หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือน “วัคซีนไซเบอร์” โดยมีเนื้อหาสาระถึง 10 Chapter ครอบคลุมทั้งเรื่องภัยต่างๆ ล่าสุด บอกให้รู้ทันภัย และเทคนิคพิชิตภัยใกล้ตัว ตลอดจนรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็น อีกทั้งเรื่องแนวโน้ม และเรื่องใหม่ๆ อีกมากมาย ท่านผู้อ่าน อ่านเพียงเล่มเดียวจะได้อรรถรส ทั้งความรู้และทักษะต่างๆ ครบครัน

“The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัล” เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มที่ 4 ของ อาจารย์ ปริญญา หอมเอนก ส่วนพ็อกเก็ตบุ๊กทั้ง 3 เล่มที่ผ่านมา มีสาระเชิงวิชาการ ตั้งแต่เล่มแรก “360o IT Security เรื่องที่คนไอทีต้องรู้” เล่มที่ 2 “360o IT Management คัมภีร์ที่นักบริหารไอทีต้องรู้” และเล่มที่ 3 “Strategy to Cybersecurity 4.0” โดยให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์องค์กร แผนปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ทำให้องค์กรป้องกันและรับมือกับภัยไซเบอร์ได้อย่างมืออาชีพถูกต้องตามหลักวิชาการ