Profile

อ.ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา)
Prinya Hom-anek, CISSP, CSSLP, SSCP

Email: prinya@acisonline.net
Blog: www.prinya.org
Facebook: www.facebook.com/prinyah
Twitter: www.twitter.com/prinyaACIS
Website: www.acisonline.net

ปริญญา หอมเอนก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า 20 ปี มึความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ Cyber Resilience, Data Protection, Data Privacy, Data Governance และ Digital Trust ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บทบาทในองค์กรเอกชน “ปริญญา หอมเอนก” ยังเป็นกรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

บทบาทด้านสังคม เป็นสมาชิกและที่ปรึกษาคณะกรรมการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการตรวจสอบไอทีหลายแห่ง รวมถึง TISA (Thailand Information Security Association), ISACA (The Information Systems Audit and Control Association and Foundation) และ ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium)

ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา MBA จาก Assumption University และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาเป็นวิทยากรในการประชุมและสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมากมาย รวมทั้งเป็นผู้เขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ “The Cyber Mindset” และ “Strategy to Cybersecurity 4.0”

ปัจจุบัน “ปริญญา หอมเอนก” เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยและอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในสาขาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในความเป็นผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูล และ ธรรมาภิบาลข้อมูลในประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • Thai IOD DCP 217, พสบ. 8, บมช. 5, วปอ. 62, หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สตช. (รวมมิตร)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter)
 • ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
 • วิทยากรรับเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
 • วิทยากรรับเชิญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
 • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS : Chula Business School PhD. Program)
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบัน Thai Institute of Directors (Thai IOD)
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยการตำรวจ
 • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเตรียมทหาร

คุณวุฒิและสถานะทางสังคม

 • Eisenhower Fellowship Fellows 2013
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 • อดีตกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อดีตคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา (ISC)2 ประจำภูมิภาคเอเชีย ((ISC)2 Asia Pacific Advisory Council) สถาบัน International Information Systems Security Certification Consortium (www.isc2.org)
 • กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ “ISACA – Bangkok Chapter” ในสังกัด The Information Systems Audit and Control Association and Foundation (www.isaca.org)
 • ที่ปรึกษา สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISA) (www.tisa.or.th)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
 • ผู้ริเริ่มจัดงานสัมมนา “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์” (Cyber Defense Initiative Conference: CDIC, www.cdicconference.com) ตั้งแต่ พ.ศ.2545
 • ผู้ประพันธ์หนังสือ 360 Degree IT Security หนังสือ 360 Degree IT Management และหนังสือ Strategy to Cybersecurity 4.0 และ The Cyber Mindset
 • Columnist บทความเชิงวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำนิตยสารคอมพิวเตอร์และหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยหลายฉบับ จำนวนมากกว่า 200 บทความ อาทิ Post Today, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เดอะเนชั่น และบางกอกโพสท์
 • วิทยากรรับเชิญและให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์และวิทยุ ถึงเหตุการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์การบรรยายในการประชุมนานาชาติ

 • ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในการประชุม ICC วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
 • โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม IC-AJCC Conference วันที่ 5-6 ตุลาคม 2566
 • สิงคโปร์ ในการประชุม Cyber Security World Conference 2023 วันที่ 11 ตุลาคม 2566
 • บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี การประชุม ITBN Conference 2023 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (บันทึกวิดีโอ)
 • ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประชุม Eisenhower Conference 2023 วันที่ 13–4 ตุลาคม 2566
 • โซล เกาหลีใต้ ในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2023 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566
 • ปักกิ่ง ประเทศจีน ในการประชุม RAISE forum 2023 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
 • กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในการงานสัมมนา CDIC 2023 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566