Profile

อ.ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา)
Prinya Hom-Anek, CISSP

e-Mail: prinya@acisonline.net
Facebook: www.facebook.com/prinyah
Twitter: www.twitter.com/prinyaACIS
Website: www.acisonline.net

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • Thai IOD DCP 217, พสบ. 8, บมช. 5, วปอ. 62, หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สตช. (รวมมิตร)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล     ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
 • วิทยากรรับเชิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
 • วิทยากรรับเชิญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี,โท)
 • วิทยากรรับเชิญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS : Chula Business School PhD. Program)
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบัน Thai Institute of Directors (Thai IOD)
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • วิทยากรรับเชิญ วิทยาลัยการตำรวจ
 • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • วิทยากรรับเชิญ โรงเรียนเตรียมทหาร

คุณวุฒิและสถานะทางสังคม

 • Eisenhower Fellowship Fellows 2013
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 • อดีตกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อดีตคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา (ISC)2 ประจำภูมิภาคเอเชีย ((ISC)2 Asia Pacific Advisory Council) สถาบัน International Information Systems Security Certification Consortium (www.isc2.org)
 • ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ “ISACA – Bangkok Chapter” ในสังกัด The Information Systems Audit and Control Association and Foundation (www.isaca.org)
 • ที่ปรึกษา สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISA) (www.tisa.or.th)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
 • ผู้ริเริ่มจัดงานสัมมนา “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์” (Cyber Defense Initiative Conference: CDIC, www.cdicconference.com) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545
 • ผู้ประพันธ์หนังสือ 360 Degree IT Security หนังสือ 360 Degree IT Management และหนังสือ Strategy to Cybersecurity 4.0
 • Columnist บทความเชิงวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำนิตยสารคอมพิวเตอร์และหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยหลายฉบับ จำนวนมากกว่า 200 บทความ อาทิ Post Today, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เดอะเนชั่น และบางกอกโพสท์
 • วิทยากรรับเชิญและให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์และวิทยุถึงเหตุการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนหลายแห่ง