Digital Business Transformation (DBT)

วันนี้เราเข้าใจความหมาย “Digital Transformation” หรือยัง?

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หรือ “Digital Transformation” จำเป็นต้องทำความเข้าใจสภาวะไซเบอร์ และไม่ใช่แค่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องคำนึงถึงลูกค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม คู่แข่ง นวัตกรรม และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีด้วย