Experience & Challenge, Uncategorized

อ.ปริญญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการฯ ระดับชาติ ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ อ.ปริญญา หอมเอนก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 48 วรรคหนึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนหน้านี้ อ.ปริญญา ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

เป็นความภาคภูมิใจประการสำคัญที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติดังกล่าว