Cybersecurity Management

กรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับโลก

ตีพิมพ์: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ: 19 กันยายน 2561

NIST’s Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆ ต้องตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันมีกรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับในสากลโลก นั่นคือ NIST Cybersecurity Framework

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตกำลังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในหลายประเทศ

จากรายงานของ World Economic Forum แสดงให้เห็นว่า ทั่วโลกกำลังวิตกกังวลกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต้องการแนวทางอย่างเป็นระบบเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้มอบหมายให้สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา (NIST: National Institute of Standards and Technology) พัฒนากรอบการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure Security) เพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับนโยบาย การจัดการองค์กร และเทคโนโลยี เพื่อบริหารความเสี่ยงไซเบอร์ที่มีผลกระทบกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้อย่างเหมาะสม

เอกสารกรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ มีที่มาจากการออกเอกสารฉบับหนึ่งที่เรียกว่า “Cybersecurity Executive Order 13686 — Improving Critical Infrastructure Cybersecurity” โดยประธานาธิบดี บารัค โอบามา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) มีการกำหนดนโยบายในการแชร์ข้อมูล (Information Sharing) ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ต่อมาได้มอบหมายให้ NIST จัดสัมมนา “Voluntary Cybersecurity Framework” เพื่อระดมความคิดจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างสัมฤทธิ์ผลจากการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตามความเห็นของทุกภาคส่วน รวมกับกรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงให้เป็น “National Cybersecurity Framework” ฉบับสมบูรณ์

โดยได้นำมาจัดทำเป็นกรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เรียกว่า “Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity”

NIST ได้ทำการออกเวอร์ชันล่าสุดของกรอบการดำเนินงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นกรอบการดำเนินงานที่ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักที่เรียกว่า Framework Core, Framework Implementation Tiers และ Framework Profiles เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้นำไปใช้ในการจัดการระบบของหน่วยงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ครอบคลุม 16 กลุ่มสำคัญ (http://www.dhs.gov/critical-infrastructure-sectors) ประกอบด้วย

 1. Chemical Sector
 2. Commercial Facilities Sector
 3. Communications Sector
 4. Critical Manufacturing Sector
 5. Dams Sector
 6. Defense Industrial Base Sector
 7. Emergency Services Sector
 8. Energy Sector
 9. Financial Services Sector
 10. Food and Agriculture Sector
 11. Government Facilities Sector
 12. Healthcare and Public Health Sector
 13. Information Technology Sector
 14. Nuclear Reactors, Materials, and Waste Sector
 15. Transportation Systems Sector
 16. Water and Wastewater Systems Sector

โครงสร้างหลักของกรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Framework Core)

องค์ประกอบของ Framework Core เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการร่วมกัน ประกอบด้วย

 • หน้าที่งาน (Functions) เป็นกิจกรรมพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภาพรวม ในเอกสารนี้ จำแนกเป็น 5 ฟังก์ชัน (IPDRR: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover)
 • กลุ่มงาน (Categories) เป็นกลุ่มงานที่จำแนกตามผลลัพธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อาทิ การจัดการทรัพย์สิน การควบคุมการเข้าถึง
 • กลุ่มงานย่อย (Subcategories) เป็นกลุ่มงานที่จำแนกย่อยตามผลลัพธ์เฉพาะด้านในเชิงเทคนิค และ/หรือกิจกรรมในการบริหารจัดการ
 • ข้อมูลอ้างอิง (Informative References) เป็นส่วนที่เป็นมาตรฐาน แนวทาง และแนวปฏิบัติ ที่ใช้ในกลุ่มหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในแต่ละกลุ่ม

องค์ประกอบ Framework Core Functions แบ่งย่อยออกเป็นกรอบงานหลัก 5 ฟังก์ชัน ซึ่งเป็นกิจกรรมงานหลักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ได้แก่

เมื่อองค์กรสามารถใช้ทั้ง 5 ฟังก์ชัน ได้อย่างเหมาะสม โดยการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และกรอบปฏิบัติที่อ้างอิงสำหรับการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละอุตสาหกรรม/โครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยให้องค์กรเข้าใจ และ จัดทำโครงงานและระบบด้าน Cybersecurity ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 1. การระบุ (Identify) เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาทำความเข้าใจบริบท ทรัพยากร และกิจกรรมงานสำคัญ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อระบบ ทรัพย์สิน ข้อมูล และขีดความสามารถ
 2. การป้องกัน (Protect) เป็นการจัดทำและดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดระดับผลกระทบของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครอบคลุมการฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก มาตรการควบคุมการเข้าถึง และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ทั้งกระบวนการและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนเทคโนโลยี
 3. การตรวจจับ (Detect) เป็นการจัดทำและดำเนินกิจกรรมเพื่อตรวจหาเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงกระบวนการเฝ้าระวังหรือตรวจติดตามต่อเนื่อง
 4. การตอบสนอง (Respond) เป็นการจัดทำและดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรวจพบ ครอบคลุมถึงการวางแผนรับมือ การสื่อสาร การวิเคราะห์ การลดความเสี่ยง และการปรับปรุง
 5. การคืนสภาพ (Recover) เป็นการจัดทำและดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน เพื่อรองรับการดำเนินงานต่อเนื่อง รวมถึงแผนการกู้คืนทั้งด้านขีดความสามารถและบริการให้ได้ตามที่กำหนด

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานของรัฐและทุกองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมอุตสาหกรรม (ICS) มีผลกระทบทางกายภาพโดยตรงต่อสังคมและโลก รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ต้องมาจากวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (Top Management’s Vision and Leadership) ที่ต้องให้เตรียมพร้อมรับมือ ดังคำที่ว่า “ป้องกันไว้ก่อน ดีกว่ามาแก้กันทีหลัง” ด้วยการมองหาแนวทางและโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement: OFI) โดยการดำเนินการป้องกันไว้ก่อนในรูปแบบลักษณะเกราะกันภัยจากกรอบการดำเนินงานที่นำมาปฏิบัติใช้งานได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ใช่มีเกราะกันภัย แต่ปล่อยไว้ไม่ใช้งานหรือใช้บ้างไม่ใช้บ้าง ซึ่งอาจต้องมาตามแก้ไขจากภัยคุกคามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งที่รู้และไม่รู้ (Known and Unknown Threats/Risk) โดยควรคำนึงถึง Zero Day Attack อยู่เสมอ

เพราะการป้องกันที่ดี ย่อมทำให้พร้อมที่จะรับมือและแก้ไขได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที แต่หากไม่มีการป้องกันที่ดี รอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อาจยากที่จะรับมือหรือแก้ไขได้

เมื่อถึงตอนนั้น ภัยคุกคามก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการบริหารจัดการ เป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาวและยากที่จะดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนได้ในที่สุด